Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище - А17

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ "ЧИТАЛИЩА" ГР. СЛИВЕН

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА СЛИВЕН 2015-2020 /ПРОЕКТ!/

Подбрани въпроси и отговори от проведената разяснителна кампания в страната


Административни актове

ЗАКОН за защита на личните данни

ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Закон за авторското право и сродните му права

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР