П О К А Н А


УС на сдружение „Читалища” гр.Сливен на основание чл. 26/1/ от ЗЮЛНЦ,чл. 23 и чл. 24/1/ от Устава си,
уведомява своите членове, че свиква отчетно събрание на

25.03.2016 г. от 10.30 ч.
в залата на НЧ „Х. Димитър - 1937”
ул.”Георги Икономов” № 19,  гр. Сливен

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Сдружение „Читалища” за 2015 г.;
2. Финансов отчет за 2015 г.;
3. Приемане план за работа и развитие на сдружението за 2016 г.;
4. Организационни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………
                              /Йорданка Таскова/