Единственият културен център от миналото до днес в гр. Кермен е читалище „Пробуда”. То е основано на 12 март 1906 г., на събрание, свикано по специална покана от 6 март 1906 г. изготвена от учителя Ганчо поп Иванов  и подписана от двамата учители: Атанас Костов и Йорданка Костова Петрова. Това означава, че идеята за създаване на читалището е родена от керменските учители, но реализацията и е всенародно дело. Читалището е утвърдено от Министерството на народното просвещение с  указ № 633 от 13 април 1906 година. Изработва се читалищен устав и правилник. Просветната работа на читалището вървяла добре и от нея били доволни и читалищните дейци и жителите на селото.
Днес Читалище „Пробуда „ гр. Кермен, чрез своята разнообразна културно-просветна дейност допринася за усъвършенстването на целите и задачите, поставени пред него в качеството си на единствен културен център в града.
Две са основните дейности, които преобладават в читалището от миналото до сега а именно:
- културно просветната работа - в лицето на художествената самодейност и библиотечната работа.
Читалището разполага с добре оборудвана библиотека с 13000 книги и други  библиотечни пособия, които хората могат да ползват, но и отлично оборудвана интернет зала с 5 компютърни конфигурации, копир, мултимедийно устройство.
Действащи колективи са:
група за автентичен фолклор състояща се от 12 жени и съпровод. Групата представя и местни традиции и обичаи, в които участват и дългогодишни самодейци.
Действащи танцови състави:
1. Детстки танцов състав състоящ се от 15 деца на възраст от 6 до 8 г.
2. Юношески танцов състав състоящ се от -30 деца на възраст от 8 до 15 г.
3. Младежки танцов състав състоящ се от 20 човека на възраст от 16 до 50 г.