СДРУЖЕНИЕ ”ЧИТАЛИЩА”- гр. Сливен
НПО ПО ЗЮЛНЦ

На  03.02. 2003 година  в гр. Сливен се учреди Сдружение “Читалища” – НПО регистрирана по ЗЮЛНЦ.

Сдружението бе учредено от 17 читалища.

Шест градски:
Читалище “Х.Димитър” представено от  Емилия Иванова Първанова /секретар на ч-то/
Читалище “Зора” представено от Минко Вичев Стефанов /председател на ч-то/
Читалище “Дружба“ представено от Красимира Димова Абраамян /секретар на ч-то/
Читалище “Ангел Димитров“ представено от Таня Стайкова Жирайрова /библиотекар/
Читалище “Отец Паисий“ /кв. ”Речица”/ представено от Станка Михайлова Димчева /библиотекар/
Читалище “Единство“ представено от Мария Минчева Гаджалова /председател на ч-то/

Единадесет селски читалища:
Читалище “Искра” с. Крушаре, представено от Димо Василев Станков /председател на ч-то/
Читалище “Светлина” с. Селиминово, представено от Донка Ненова Иванова /секретар на ч-то/
Читалище “Слънце” с. Гавраилово, представено от Иван Стоянов Иванов /секретар на ч-то/
Читалище “Пробуда” с. Ковачите, представено от Диана Петрова Гинчева /секретар на ч-то/
Читалище “Пробуда” с. Блатец, представено от Катя Георгиева Тенева /секретар на ч-то/
Читалище “Светлина” с. Самуилово, представено от Станка Йорданова Домусчиева /секретар на ч-то/
Читалище “Христо Ботев” с. Младово, представено от Добринка Великова Борисова /библиотекар/
Читалище “Изгрев” с. Глуфишево, представено от Маргарита Славова Хисапчиева  /секретар на ч-то/
Читалище “Пробуда” с. Камен, представено от Светла Кирова Славова /библиотекар/
Читалище “Просвета” с. Божевци, представено от Ангелина Станкова Иванова /библиотекар/
Читалище “Просвета” с. Малко Чочовен, представено от Таня Славова Стайкова /библиотекар/ 

ПЪРВИ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Председател на Сдружението
    Красимира Димова Абраамян
Членове:
    Минко Вичев Стефанов
    Димо Василев Станков
    Иван Стоянов Иванов
    Емилия Иванова Първанова

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩА”

1. Да укрепва единството, обществения авторитет и автономия на читалищата.
2. Да съдейства за постигане на традиционните цели на читалищата и тяхното развитие в съвременното гражданско общество.
3. Да представлява читалищата, членове на Сдружението, като работодатели, пред държавните и общински органи и синдикатите, относно регулиране на трудовите и осигурителните отношения в читалищата, като подписва споразумения, партньорски и колективни трудови договори.
4. Да подпомага процеса на взаимодействие между местните органи на самоуправление, институциите, браншовите организации, между физически и юридически лица.
5. Да привлича инвестиции от участие в международни прояви, проекти и програми за евроинтеграция.
6. Да участва в разработването на проекти и съдейства за ускоряване реализацията на реформата в сферата на духовното производство и разпространение на ценности и традиции.

ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО се определя в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

1. Организиране на фолклорни празници, събори и фестивали.
2. Предоставяне на фолклорни услуги на гражданите /участия в празненства на организации и фирми/
3. Извършване на реклама чрез основната дейност
4. Предоставяне на телевизионни и други права за разпространение на организирани от сдружението прояви.
5. Организиране и провеждане на семинари, курсове и други прояви, свързани с целите и предмета на дейност на сдружението.
6. Работа по проекти

ПРИОРИТЕТИ

1. Утвърждаване на  читалищата като съвременни културно – информационни центрове
2. Оптимизиране на инфраструктурата, материалната база и техническото
обезпечаване на читалищата
3. Развиване на активно гражданско общество
4. Професионалното израстване и издигане авторитета на   читалищния работник
5. Провеждане на интеркултурен диалог
6. Привличане на човешки и финансови ресурси

НАСТОЯЩ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА” СЛИВЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОГДАНА ИВАНОВА-ЗАРЗАЛИЕВА
  СВЕТЛА СЛАВОВА
  СИЛВИЯ ДАНЕВА-ДИМОВА
  ЛЮБОСЛАВА НОВКОВА